PRIHLÁŠKA NA KURZ SPRIEVODCA


Záväzne sa prihlasujem na vzdelávaciu aktivitu SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. Oboznámil/-a som sa s textom ustanovení „Všeobecné zmluvnépodmienky účasti na vzdelávacej aktivite Sprievodca cestovného ruchu akreditovaná MŠ SR č. 3038/2014/56/1“ a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.

POZNÁMKA:
Účastník vzdelávacej aktivity dokladá k formuláru „PRIHLÁŠKA“ ešte nasledovné prílohy:
1) doklad o najvyššom získanom vzdelaní
2) fotografia – portrét tváre o rozmeroch 40x35 mm

 

všeobecné zmluvné podmienky účasti na kurze

Účastnícky poplatok za vzdelávaciu aktivitu môže účastník uhradiť na tri splátky poukázaním na účet: ČSOB, a.s., číslo účtu.: SK37 7500 0000 0003 0716 1423