GDPR


Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Soňa Greksáková – Šíp založená a existujúca podľa slovenského  práva, so sídlom Divadelná 5, 036 01 Martin, Reg. č. 506-9243 (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Divadelná 5, 036 01 Martin, telefonický kontakt: +421905115646, emailový kontakt: sip@cksip.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Ponuka a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu; sprostredkovanie predaja zájazdu

Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm b) GDPR plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre cestujúcich vr. spolucestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzavretá.

 • objednávka darčekového kupónu, Právnym základom je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – oprávnený záuejm – obdarovaný.
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov. Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis.
 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách. Právnym základom je u cestujúcich osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR oprávnený záujem dotknutých osôb príp. u neznámych záujemcov o marketingové materiály Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutých osôb. Vyjadrenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné, súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 • Vytváranie komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami.
 • Vytváranie komunikačných kanálov pre možné dotazy a komunikáciu s dotknutými osobami, vedenie fan pages na sociálnych sieťach

Právnym základom je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy – zmluva o zájazde alebo zmluva o poskytnutí inej cestovnej služby, pracovná zmluva, alebo predzmluvné vzťahy na žiadosť dotknutej osoby, čl. 6 pds. 1 písm. e) GDPR oprávnený záujem. 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 • bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov – zdravotné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo (na účely cestovného poistenia), číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti), údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)
 • bežné osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, telefón, email; termín vybratého zájazdu pre obdarovaného a popis zájazdu
 • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku, iné údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy
 • bežné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emialová adresa, telefónne číslo
 • bežné osobné údaje, najmä: IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov

Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • ubytovacie zariadenia, 2. dopravcovia, 3. iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu
 • Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, iné oprávnené subjekty
 • zväčša poskytovateľ webhostingu, administrátor web stránky, marketingová agentúra a pod.

Prenos osobných údajov do 3. krajín:

Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Pri vytváraní komunikačných kanálov – Facebook, Google. Záruky ochrany osobných údajov pri poskytovaní osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií pri vytváraní komunikačných kanálov – USA – Privacy Shield.

Doba uchovávania osobných údajov: 

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracuvávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

Umiestnenie osobných údajov

Údaje sú uložená na serveroch poskytovateľov služieb, tzn.sociálne siete, web chat a pod.

Zverejňovanie osobných údajov

Na sociálnych sieťach podľa pravidiel sociálnej siete.

Profilovanie:

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. 

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 1. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 2. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 3. právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: – všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.