Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Soňa Greksáková – Šíp, IČO: 34703594, sídlom Divadelná 5, 036 01 Martin vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Cestovná agentúra – („CA“) – je obchodník cestovného ruchu, ktorý na základe živnostenského oprávnenia poskytuje služby v rozsahu určenom zákonom 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  Obchodník Soňa Greksáková – Šíp je cestovná agentúra.

Cestovná kancelária – („CK“) – je obchodník, ktorý na základe živnostenského oprávnenia poskytuje služby v rozsahu zákona 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ – je osoba,

cestujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu,

–          ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu,

–          v ktorej prospech sa zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorila

–          na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákazník – je osoba, ktorá využije služby ponúkané cestovnou agentúrou.


Článok 2

Zodpovednosť

1/ CK zodpovedá za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu v zmysle tejto zmluvy a príslušnej právnej úpravy.

2/ CA nezodpovedá za plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu.


Článok 3

Lehota na podanie reklamácie

1/ Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 § 22 170/2018 Z. z.

2/ Táto lehota sa zachová aj v prípade, ak zákazník podá reklamáciu na prevádzke CA, ktorá reklamáciu ihneď po jej prijatí odošle, alebo odovzdá CK na vybavenie. O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi CK v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

Článok 4

Spôsoby reklamácie

1/ Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby sa vec dala do poriadku, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

2/ Reklamáciu služieb možno uplatniť na mieste poskytovania služieb u písomne povereného zástupcu CK, ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie

3/Objednávateľ je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo CA, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. CA je povinná postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu CA sa považuje za deň doručenia CK.

 

Článok 5

Obsah reklamácie

1/ Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb , ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec :

a/ zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu

b/ opis nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec

c/ písomný záznam z miesta pobytu, ktorý bol spísaný so zástupcom CK, ak bol spísaný, ak CK nevykonala nápravu

 

Článok 7

Lehoty na vybavenie reklamácie

Ak sa reklamácia uplatní priamo u delegáta CK, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť a pokiaľ zákazníkovi vyhovuje (čo dokladuje svojim podpisom)je pokladaná za vybavenú. V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zákazník s CK nedohodnú na inej lehote.

Článok 8

Reklamačné poriadky

Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Martin, 01. 01. 2019

Soňa Greksáková – Šíp