VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY CKŠÍP


Obchodné podmienky predaja zájazdov

 1. Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.cksip.sk je Cestovná agentúra Soňa Greksáková – Šíp,Prevádzka a korešpodenčná adresa: Divadelná 5, 036 01 Martin – ďalej len CKŠíp.
 2. ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami/touroperátormi (ďalej len CK) v zmlysle Zákona o zájazdoch č. 170/2018 Z. z.
 1. na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
 2. ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášaju priamo zo servera usporiadajúcej CK prostredníctvom centrálneho vyhľadávača Profitour
 3. CKŠíp si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke.
 4. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu
 5. predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej len VZP) touroperátora (organizujúcej CK-), ktoré zákazník obdrží spolu s predzmluvným formulárom a návrhom zmluvy
 6. objednávateľ môže zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorenú v zmysle Zákona o zájazdoch č. 170/2018 Z.z. ďalej len ZOZ podpisovať len od 18 rokov a je spôsobilý k právnym úkonom
 1. Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada
 2. nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne …
 1. na základe tohto záujmu, CKŠíp overí v rezervačnom systéme u touroperátora dostupnosť miest, a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o touroperátorovi, rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať
 2. pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie ZOZ, CKŠíp dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony
 3. pošle zákazníkovi najskôr predzmluvný formulár obsahujúci (čítaj zákon 170/2019 Z.z. na:https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/informacia-pre-spotrebitelov-zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch.soi )
 4. CKŠíp na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše ZOZ a túto spolu s VZP CK a VZP poisťovne(ak má cestujúci o poistenie záujem) a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu
 5. zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ
 6. ak zákazník súhlasi so znením ZOZ, VZP, zmluvu podpíše a doručí ju cestovnej agentúre Šíp (faxom, e-mail, osobne) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou prevedením úhrady
 7. zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky

Ukončenie zmluvy – platnosť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu môže zákazník ukončiť kedykoľvek  a podľa  Všeobecných zmluvných podmienok prináležiacich ku zakúpenému zájazdu.

 

 • Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
 1. rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu CKŠíp spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamo v CKŠíp, platobnou kartou cez terminál banky, resp. priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do CKŠíp potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom)
 1. k bezhotovostnej platbe použije objednávaľ VS, ktorý mu CKŠíp oznámil ako identifikátor jeho platby
 2. termíny úhrad vychádzajú z VZP príslušnej CK a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK
 1. Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)
 2. informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva klientovi CKŠíp
 1. spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v ZOZ pri jej uzatváraní
 2. platí pravidlo: pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CKŠíp, ktorý ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi
 3. ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny touroperátor doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky , alebo CKŠíp a ten ich ihneď preposiela klientovi.
 1. Zákaznícky servis
  1. CKŠíp zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

 

 1. CKŠíp v rámci zákazníckeho servisu komunikuje so zákazníkom písomne spôsobom akým poslal zákazníkovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať CKŠíp o novom kontakte.
 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)
 2. storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK(touroperátora)
 1. klient zasiela podpísané storno CKŠíp, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi
 2. CKŠíp pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným stornopoplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta, zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu bola vrátená zostávajúca suma (či v hotovosti, či na účet. V prípade bezhotovostnej platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý CKŠíp zašle ihneď po obdržaní platby od touroperátora zostatok. Zvyčajne je to do 7 dní od stornovania zájazdu.
 3. po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi
 4. pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie UNIQA sprostredkované CKŠíp a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, CKŠíp sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov
 • Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
 1. Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne v čase podľa zákona 170/2018 Z. z. aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu: 1/ na adresu CKŠíp 2/ na adresu touroperátora(organizujúcej CK) 3/ doniesť osobne na prevádzku CKŠíp
 2. Právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK.
 3. CKŠíp po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle touroperátorovi a tento je zo zákona povinný sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní , maximálne do 1 mesiaca.
 4. Reklamácie služieb je možné prijímať písomne alebo osobne na prevádzke CKŠíp. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu sprostredkoval, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie CKŠíp potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Najneskôr do 30 dní zákazník obdrží od touroperátora písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

 

 1. Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.
 • Spracovávanie osobných údajov
 1. Cestujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje CKŠíp osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s CKŠíp, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CKŠíp poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: touroperátorom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CKŠíp zo zákona. CKŠíp postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CKŠíp o ich zmene. V prípade, ak cestujúci neposkytne CKŠíp osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak CKŠíp bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od  CKŠíp  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.
 2. Cestovné poistenie
 3. Cestovné poistenie možno obstarať aj samostatne bez zájazdu. Zájazd možno obstarať tiež bez cestovného poistenia.
 4. Platobné informácie
 5. CKŠíp prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:
 6. Vkladom hotovosti na účet CKŠíp.
 1. Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet CKŠíp prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
 2. Platbou v hotovosti do pokladne na prevádzke CKŠíp
 3. Platobnou kartou VISA a Master Card prostredníctvom virtuálneho POS terminálu na prevádzke CKŠíp

 

 1. Identifikačné údaje platby
 2. Variabilný symbol: číslo objednávky
 1. Konštantný symbol: 0308
 2. Príjemca platby/názov účtu: Bankové spojenie: ČSOB,a.s. Martin

Číslo účtu: IBAN SK37 7500 0000 0003 0716 1423